Hansh: Blas Cyntaf

Lleisiau newydd a phob math o bynciau

About the show

Cyfle i chi greu podlediad ar gyfer Hansh. Rhywbeth newydd bob mis, am bob math o bynciau, gyda lleisiau newydd a diddorol. Syniad am bodlediad? Cysylltwch gyda ni!

Hansh: Blas Cyntaf on social media

Episodes

 • Cysgu ("Awen" a "Sheila")

  25 October 2019  |  20 mins 44 secs

  Mae Awen (Caryl Bryn) a Sheila (Mared Llywelyn) yn mynd i helpu chi ymlacio a disgyn i gysgu yn y podlediad arbennig ASMRaidd yma.

 • Taith i'r Craidd

  24 October 2019  |  28 mins 5 secs
  nia, taith i'r craidd, tandem, tina evans

  Yn y podlediad arbennig yma ma’ Tina a Nia yn sôn am eu Taith i’r Craidd: Siwrne ysbrydoledig o Fangor i Gaerdydd ar gefn beic tandem unigryw; wedi ei addasu i seiclo gyda choesau a breichiau. Ma’ nhw’n trafod y pwysigrwydd o beidio rhoi pobl mewn bocsys, pam dyle pawb wthio heibio’i 'limits'a pha effaith gafodd y daith eithafol hon ar eu cyfeillgarwch.

 • Helo, Sut Ti'n Creu Sh*t?

  27 September 2019  |  24 mins 41 secs
  bagpipes, creadigrwydd, creu sh*t, dyfan lewis, steffan dafydd

  Beth sy’n cysylltu bagpipes a chreadigrwydd? A ddylen ni gyd osgoi Twitter? Yn y podlediad yma mae’r dylunydd a Steffan Dafydd yn dringo mewn i ben y ‘sgwennwr’ Dyfan Lewis i ddarganfod be sy’n ei ysbrydoli i lenwi (a gwagio) ei sach creadigol, a pam benderfynodd gamu o’r pot i’r toiled ac mewn i’r byd cyhoeddi DIY. Ond, a fydd yr holl ymbalfalu yma ym mhen Dyfan yn helpu Steffan i ddeall creadigrwydd yn well?

  RHYBUDD: Yn cynnwys rhegi

 • Panad Parr #1 - Stacy Winson

  29 August 2019  |  31 mins 28 secs
  al parr, cymraeg, gay, hoyw, lgbt, panad, pride, traws, trawsrywiol

  Ymunwch ag Al Parr wrth iddo drio paneidiau gwahanol o de tra'n rhoi'r byd yn ei le. Yn y bennod gyntaf ei westai ydi Stacey Winson.

 • Rhywlediad Hansh gyda Elin a Katie

  22 August 2019  |  23 mins 38 secs
  elin meredydd, katie hall, peli siglo, rhyw

  Ydyn ni’n siarad digon am ryw yng Nghymru? Yn y podlediad hwn ma’ Elin Meredydd a Katie Hall yn trafod un o’u hoff bynciau - rhyw: Gan rannu eu straeon a’u profiadau personol mewn ffordd agored ac weithiau graffig. Mae’r sgwrs rywiol amrywiol yn neidio o ddirgrynwyr i siâp y serfics, o iechyd rhywiol i beli siglo ac mae gan Elin rhywbeth go arbennig i ddangos i Katie.

  RHYBUDD: MAE’R PODLEDIAD HWN YN CYNNWYS PYNCIAU GRAFFIG AEDDFED AC IAITH GREF SYDD YN ANADDAS I BLANT A GWRANDAWYR IFANC

  Do we talk about sex enough in Wales? In this podcast Elin Meredydd and Katie Hall chat about one of their favourite topics - sex: sharing personal stories and experiences in an open and sometimes graphic manner. The varied sex-themed dicussion leaps from vibrators to the shape of the cervix, from sexual health to jiggle balls and Elin has something special to show Katie.

  WARNING: THIS PODCAST CONTAINS MATURE GRAPHIC THEMES AND LANGUAGE WHICH IS UNSUITABLE FOR CHILDREN AND YOUNGER LISTENERS

 • Hollol Nyts....gyda Meleri ac Anna

  5 July 2019  |  18 mins 28 secs
  alergedd, anna hughes, epipen, hawdd holi, meleri williams

  Bydd chwarter ohonon ni yn cael ein heffeithio gan alergedd rhywbryd yn ystod ein bywyd. Yn y podlediad hwn bydd Meleri ac Anna yn trafod y pwnc, yn rhannu eu profiadau ac yn rhoi tips ar beth i neud os oes alergedd (neu fod chi’n meddwl bod alergedd) gyda chi.

  Am fwy o wybodaeth am yr hyn sy’n cael ei drafod yn y podlediad, cliciwch yma: http://www.s4c.cymru/cy/cymorth

  A quarter of us will be affected by an allergy at some point in our lives. In this podcast Meleri and Anna discuss allergies and share their experiences and tips about what to do if you have (or think you have) an allergy.

  For more information about the topics discussed in this podcast, click here: http://www.s4c.cymru/en/help

 • Ramadan dan sylw: Rhoi Eid yn ei le gyda Ameer a Yasmin

  5 June 2019  |  17 mins 21 secs
  ameer rana, cymry mwslimaidd, eid, islam, ramadan, yasmin begum

  Yn y podlediad hwn bydd Ameer Rana yn sgwrsio â Yasmin Begum o Gaerdydd ar adeg bwysig yn y calendr Mwslimaidd: Ramadan ac Eid . Maent yn trafod mynd i’r mosg, sialensau ymprydio a’u hatgofion o dyfu fyny a dathlu’r gwyliau yng Nghymru: Beth y’ch chi’n cael neu ddim yn cael neud yn ystod Ramadan? Yw ymprydio’n dda i’r corff? A pham mae Ramadan mor bwysig yn Islam? Rhybudd: Yn cynnwys iaith gref!

  In this podcast Ameer Rana chats with Yasmin Begum from Cardiff during an important time in the Muslim calendar: Ramadan and Eid. They discuss going to the mosque, the challenges of fasting and their memories of growing up and celebrating the festivals in Wales: What can you and can’t you do during Ramadan? Is fasting good for the body? And why is Ramadan so important in Islam? Warning: Contains strong language!

 • Safio'r Byd efo Dan a Tom

  22 May 2019  |  31 mins 6 secs

  A fyddai feganiaeth yn atal cynhesu byd-eang? Dan a Tom sy'n trafod...

 • Fel i Fod yn Ffeminist

  9 May 2019  |  25 mins 56 secs
  adwaith, femme, ffeminist, ffeministiaeth, gwenllian, hollie, miwsig, sin cerddorol

  Beth yw pwynt ffeministiaeth? Oes dal ei angen e yn 2019? Oes digon o ferched yn y diwydiant cerddoriaeth? Bydd Hollie a Gwenllian o'r band Adwaith yn trafod y pwnc a'u profiadau nhw o fod yn ferched ar y sîn gerddorol: Beth yw ffeministiaeth? Pam fod e dal yn bwysig heddiw?….A pham fod rhaid i fwy o ferched bigo lan offeryn a chamu ar y llwyfan. Rhybudd: Yn cynnwys iaith gref!

  What’s the point of feminism? Do we still need it in 2019? Are there enough women working in the music industry? Hollie and Gwenllian from the band Adwaith discuss feminism and their experiences of being women on the music scene. What is feminism? Why is it still important today?….And why more women need to pick up an instrument and step onto the stage. Warning: Contains strong language!

 • MADLIBINOGION gyda Elis a Tomos

  17 April 2019  |  21 mins 21 secs
  blas-cyntaf, elis derby, mabinogion, mad-libs, peilot, podlediad

  Mae MADLIBINOGION yn cyfuno chwedlau’r Mabinogi a’r gêm geiriau Mad Libs. Yn y bennod gyntaf (ac, o bosib, yr olaf) mae Elis Derby a Tomos Morris-Jones yn chwarae ac yn ail-greu straeon Pwyll Pendefig Dyfed a Culhwch ac Olwen.

 • Ffanibowan....gyda Heledd a Mari Elin

  1 April 2019  |  34 mins 31 secs
  ffanibowan, ffasiwn cyflym, ffasiwn cynaliadwy, gin, gwyrddaidd, heledd watkins, mari elin jones

  Beth sy'n cysylltu ffasiwn cynaliadwy a gin? Beth allwch chi neud a hen nicsys i achub y blaned? Beth yn y byd yw Ffanibowan? Croeso i fyd Heledd Watkins a Mari Elin Jones: Byd sy'n cyfuno ffasiwn, cerddoriaeth, celf....a gin. Rhybudd: Yn cynnwys rhegi!

  What links sustainable fashion and gin? What can you do with old knickers to save the planet? What on earth is Ffanibowan?! Welcome to the world of Heledd Watkins and Mari Elin Jones: A fusion of fashion, music, art....and gin. Warning: Contains swearing!

 • Diwedd y Sîn?....gyda Dan a Gwil

  18 March 2019  |  22 mins 7 secs
  buffalo, caerdydd, cerddoriaeth, clwb ifor bach, dan jones, dyfodol, gigiau, gwdi hw, gwil hughes, hansh, podlediad, sin, womanby street

  Beth yw dyfodol Sîn Cerddoriaeth Caerdydd? Dan Jones a Gwil Hughes sy'n trafod y sîn presennol, lleoliadau gigs pwysig yn cau a beth ma’ nhw'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Oes gobaith i'r Sîn? Rhybudd - cynnwys iaith gref....a chadair wichlyd!